Humanitárna pomoc Slovenskej republiky

Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme na zdraví, zmierniť utrpenie a obnoviť základné životné podmienky ľudí po vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmierňovať ich dlhodobo trvajúce následky a predchádzať ich vzniku a následkom.

Zároveň Mechanizmus poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia z roku 2006 ustanovuje, že za humanitárnu pomoc sa považujú i preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach. Najčastejšie typy humanitárnej pomoci sú nasledujúce:

  • záchranná,
  • materiálna,
  • zdravotná,
  • poradenská a expertná,
  • finančná a kombinovaná.

Slovensko poskytuje humanitárnu pomoc v súlade so základnými princípmi humanitárnej pomoci EÚ, kritériami OECD a Good Humanitarian Donorship. Na úrovni EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Sekcia Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (DG ECHO European Humanitarian Aid and Civil Protection), ktorá podporuje projekty na prevenciu a pomoc v ohrozených oblastiach. Slovensko pri poskytovaní finančnej humanitárnej pomoci spolupracuje s medzinárodnými humanitárnymi organizáciami a  OSN, ako napr. Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC), Detský fond UNICEF, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnú organizácia pre migráciu (IOM) a ďalšie. 

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky