Medzinárodná spolupráca členských štátov EÚ v civilnej ochrane

Rada Európskej únie zriaďuje prípravné orgány Rady, s tým, že oblasťou civilnej ochrany sa zaoberá ProCiv (Pracovná skupina pre civilnú ochranu). V rámci činnosti tejto pracovnej skupiny sa SR podieľa na tvorbe právnych aktov EÚ v oblasti civilnej ochrany.

V rámci činnosti ProCiv-u sa popri typických problémoch civilnej ochrany rokuje aj o medziodvetvovej problematike ochrany kritickej infraštruktúry a pripravuje Návrh smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu.

Európska komisia  – v rámci EK vykonáva činnosť v oblasti civilnej ochrany Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ  (DG ECHO) , ktorého súčasťou je Výbor pre civilnú ochranu (Civil Protection Committee – CPC). 

ESDP (Európska bezpečnostná a obranná politika)  – je súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ako druhý pilier Európskej únie. Hlavným cieľom ESDP je poskytnúť vojenské a nevojenské možnosti pre prevenciu medzinárodných konfliktov a krízový manažment

NATO   – Slovensko ako členská krajina NATO má svoje stále zastúpenie v Senior Civil Emergency Planning Committee (Expertný výbor pre civilné núdzové plánovanie), ktoré sa na expertnej úrovni generálnych riaditeľov civilnej ochrany stretáva dvakrát ročne v centrále NATO v Bruseli. Na pracovnej úrovni členovia NATO v diplomatickom formáte zasadajú raz týždenne v rámci CEPC – Výbor pre civilné núdzové plánovanie, ktorý je súčasťou Sekcie operácií NATO. Okrem toho participujú na rokovaniach výboru CPG – Civil Protection Group, v rámci ktorého pracuje osem špecializovaných podskupín. 

SEI (Stredoeurópska iniciatíva) – Pracovná skupina pre civilnú ochranu pracuje na základe multilaterálnej Dohody o spolupráci pri predvídaní, prevencii a zmierňovaní prírodných a technologických katastrof medzi vládami Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovinska, Slovenska, Bulharska. Zasadnutie sa koná raz ročne v predsedajúcej  krajine SEI. Semináre, cvičenia a školenia sa realizujú nepravidelne.

V4  (Vyšehradská skupina)- Generálni riaditelia pre oblasť civilnej ochrany a riadenie následkov katastrof v krajine sa pravidelne zúčastňujú stretnutí predsedníctva, ktoré predsedníctvo je rotujúce.

UN-OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)  – Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí  je orgánom OSN, so sídlom v Ženeve.  UN OCHA je kontaktným bodom OSN pre koordináciu humanitárnej pomoci v prípade prírodných katastrof alebo ozbrojených konfliktov. Mandát OCHA zahŕňa koordináciu humanitárnej pomoci, plánovanie a podporu humanitárnych záležitostí. UN OCHA má zastúpenie po celom svete s podporným servisom v New Yorku a Ženeve. 

V rámci civilných kapacít bola vytvorená Národná databáza expertov civilného krízového manažmentu, ktorá je vedená na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, raz ročne aktualizovaná a následne zasielaná do Bruselu. Sekcia vedie rezortnú evidenciu expertov civilného krízového manažmentu, kde v súčasnej dobe je: 48 policajtov, 12 príslušníkov špecializovaného intervenčného tímu a 8 expertov v oblasti civilnej administratívy a civilnej ochrany.

Medzinárodná spolupráca členských štátov EÚ v civilnej ochrane