rescEU

Rozhodnutím Európskej únie č. 2019/420 bolo okrem iného ustanovené  „rescEU“, ako dodatočné  zoskupenie kapacít  pre poskytovanie pomoci v situáciách, v ktorých existujúce vnútroštátne kapacity, ani kapacity vopred poskytnuté krajinami EÚ do Európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany, nie sú schopné zabezpečiť účinnú reakciu. Prostredníctvom vykonávacích aktov Komisia vymedzila kapacity rescEU, so zohľadnením identifikovaných existujúcich a nových rizik a celkových kapacít a ich nedostatkov na úrovni EÚ, osobitne v oblastiach leteckého hasenia lesných požiarov,chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí a rýchlej zdravotnej pomoci.

Rozhodnutím EÚ č. 2019/570 sa stanovilo základné počiatočné zloženie rescEU z hľadiska kapacít a požiadaviek na ich kvalitu.

Rezervu rescEU v súčasnosti tvoria:

  • kapacita na letecké hasenie lesných požiarov,
  • kapacita leteckej zdravotníckej evakuácie, kapacita tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti a
  • kapacita vytvárania zdravotníckych zásob.

Prostredníctvom Mechanizmu hrá Európska komisia kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na katastrofy v Európe i mimo nej; konkrétne Komisia prispieva min. 70 % na náklady na dopravu alebo prevádzku nasadenia s tým, že Európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany je chrbticou Mechanizmu. Členské štáty EÚ a štáty zúčastnené na Mechanizme môžu vyčleniť národné zdroje reakcie na núdzové situácie do Európskej zoskupenia  civilnej ochrany (ECPP), čím sa umožní lepšie plánovanie a koordinácia činností reakcie na európskej a vnútroštátnej úrovni, čo v konečnom sôsledku znamená rýchlejšiu a spoľahlivejšiu reakciu EÚ na katastrofy.

 

Prevencia a pripravenosť

Aktivity v oblasti prevencie a pripravenosti majú schopnosť významne zmierňovať následky katastrof. Program odbornej prípravy pre odborníkov v oblasti civilnej ochrany z členských štátov EÚ a štátov zúčastnených na Mechanizme zaisťuje kompatibilitu a komplementárnosť medzi intervenčnými tímami, zatiaľ čo rozsiahle cvičenia každoročne trénujú kapacity pre konkrétne katastrofy. EÚ podporuje a dopĺňa úsilie v oblasti prevencie a pripravenosti svojich členských štátov a zúčastnených štátov zameraním na oblasti, kde je spoločný európsky prístup účinnejší ako samostatné vnútroštátne akcie. Patria sem najmä hodnotenia rizík katastrof v celej EÚ, podpora výskumu na podporu odolnosti proti katastrofám a posilnenie nástrojov včasného varovania.

 

 

rescEU