ERCC a PROCIVI

V záujme zvýšenia úrovne pripravenosti a reakcií na katastrofy Komisia EÚ vytvorila a riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré je komunikačným a koordinačným centrom dostupným pre aktérov civilnej ochrany. K dodatočným nástrojom patria:

  • Spoločný systém komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS), ako nástroj IT umožňujúci okamžitú komunikáciu medzi zúčastnenými krajinami v prípade núdzových situácií,
  • Cvičenia a program odbornej prípravy, cieľom ktorých je na jednej strane zvýšiť kapacitu krajín EÚ v oblasti reakcie na katastrof, na strane druhej zlepšiť koordináciu poskytovania pomoci v oblasti civilnej ochrany,
  • Moduly civilnej ochrany,  tj.  účelovo vytvorené tímy pozostávajúce z ľudských a materiálových zdrojov (technických a iných zariadení), ktoré sú po vyžiadaní prakticky okamžite pripravené na mobilizáciu,
  • Európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany (tzv. pool), tj. dobrovoľné zoskupenie kapacít v oblasti reakcie na katastrofy, ktoré sú vopred poskytnuté členskými krajinami EÚ a sú prakticky okamžite po vyžiadaní pripravené na aktiváciu. Kapacity poolu pozostávajú napr. z  vysoko kvalitných a v zmysle európskych štandardov certifikovaných modulov civilnej ochrany, ale tiež tam patria experti z rôznych oblastí a iné, najmä technické, zariadenia. Zaradením tímu (modulu, či experta) do poolu je pre členský štát EÚ možné získať vyššie miery spolufinancovania EÚ.

Pracovná skupina pre civilnú ochranu (PROCIV) je v Rade EÚ  orgánom zodpovedným za rokovania o otázkach súvisiacich s civilnou ochranou. Okrem otázok civilnej ochrany PROCIV pripravuje aj príspevky EÚ k činnostiam na znižovanie rizika katastrof, ktoré koordinuje OSN,  zaoberá sa ochranou kritickej infraštruktúry EÚ, či oblasťou chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti, vrátane teroristických útokov.

ERCC a PROCIV