Zákon  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

V roku 2002 bol legislatívne zavŕšený proces prípravy zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Prijatím tohto zákona bol položený právny rámec v oblasti prijímania a poskytovania humanitárnej pomoci, uskutočňovania civilného núdzového plánovania, ale hlavne na úseku krízového riadenia na vládnej, rezortnej i regionálnej úrovni. Zákonom o krízovom riadení sa upravuje organizácia krízového riadenia a riadenie krízových situácií. Ustanovenie § 2 ods. b) tohto zákona upravuje krízové riadenie ako súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizácia a kontrola činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.

Pre prípad krízovej situácie  t. j. obdobia, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu, môžu ústavné orgány po splnení podmienok ustanovených v Ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov alebo osobitnom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav  (Čl. 102 ods. 1 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 4 ústavného zákona  č. 227/2002 Z. z.), núdzový stav (Čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.) alebo mimoriadnu situáciu (podľa § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

Orgány krízového riadenia v Slovenskej republike

Orgány krízového riadenia sa zaoberajú riadením procesov, ktoré súvisia s riešením krízových situácií. Orgánmi krízového riadenia

 • vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 • Národná banka Slovenska,
 • bezpečnostná rada kraja
 • okresný úrad
 • bezpečnostná rada okresu
 • obec

Výkonným orgánom orgánu krízového riadenia je krízový štáb, ktorý nie je stálym orgánom, aktivuje sa až pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku krízovej situácie alebo pri vyhlásení krízového stavu a pôsobí iba dočasne. Problematiku orgánov krízového riadenia upravujú:

 1. a)      bezpečnostné rady,
 • ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 110/2004 Z. z o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru
 • Štatút Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky schválený uznesením vlády SR č. 1177/2004 (z 8.decembra 2004), zmeny a doplnenia schválené uznesením č. 702/2015 (z 16.decembra  2015)
 • Rokovací poriadok Bezpečnostnej rady kraja schválený uznesením vlády SR  č. 152/2017 (z 5. apríla 2017)
 1. b)      krízové štáby.

Výber najdôležitejších činností orgánov krízového riadenia.

Zákon o krízovom riadení