Zákon  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Zákonom o krízovom riadení sa upravuje organizácia krízového riadenia a riadenie krízových situácií vrátane riadiacich činností, analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrození, plánovania, prijímania preventívnych opatrení.

Prípady krízovej situácie  t. j. obdobia, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu, sú riadenými:

 • ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
 • osobitným zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Orgánmi krízového riadenia

 • vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,
 • ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 • Národná banka Slovenska,
 • bezpečnostná rada kraja
 • okresný úrad
 • bezpečnostná rada okresu
 • obec

Výkonným orgánom orgánu krízového riadenia je krízový štáb, ktorý nie je stálym orgánom, aktivuje sa až pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku krízovej situácie alebo pri vyhlásení krízového stavu a pôsobí iba dočasne.

Na riešenie priameho ochrozenia je môžne vyhlásiť:

 • výnimočný stav  (Čl. 102 ods. 1 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 4 ústavného zákona  č. 227/2002 Z. z.),
 • núdzový stav (Čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
 • mimoriadnu situáciu (podľa § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

Zákon o krízovom riadení