Orgány krízového riadenia

Bezpečnostná rada (BR) Slovenskej republiky  – predsedom BR je predseda vlády, podpredsedom je podpredseda vlády, poverený predsedom Bezpečnostnej rady. Okrem predsedu a podpredsedu BR sú jej ďalšími členmi: minister financií, minister obrany, minister vnútra, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister hospodárstva, minister dopravy a výstavby, minister spravodlivosti a minister zdravotníctva. Právo navrhovať zvolanie BR SR a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach má prezident Slovenskej republiky.

Pôsobnosť Bezpečnostnej rady SR:

 • V čase mieru je poradným orgánom vlády podieľajúcim sa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému SR, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v SR a vo svete, pripravuje pre vládu najmä návrhy na riešenie vzniknutej krízovej situácie.
 • V čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak je znemožnená činnosť vlády, vykonáva jej ústavné právomoci s výnimkami.  

Bezpečnostná rada kraja

Predsedom bezpečnostnej rady kraja je prednosta okresného úradu v sídle kraja. Ďalšími členmi sú:

 • zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany SR,
 • riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru,
 • riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • predseda vyššieho územného celku

Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady kraja spojené s jej činnosťou zabezpečuje odbor krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja.

Bezpečnostná rada kraja na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie pripravuje a prijíma opatrenia na zaistenie bezpečnosti kraja a návrhy na riešenie krízových situácií v súčinnosti s bezpečnostnými radami okresov, štátnymi orgánmi a vyšším územným celkom a predkladá ich BR SR; bezpečnostná rada kraja je oprávnená ukladať záväzné úlohy subjektom v územnom obvode kraja prostredníctvom svojich členov a vyžadovať informácie o ich plnení na základe prijatých uznesení BR kraja.

V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu bezpečnostná rada kraja:

 • koordinuje činnosť obvodných (okresných) úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní;
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií;
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.

Bezpečnostná rada okresu

 • vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode okresného úradu
 • pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu v územnom obvode okresného úradu a opatrenia na predchádzanie krízovej situácie.

Predsedom bezpečnostnej rady okresu je prednosta okresného úradu.

Bezpečnostná rada okresu v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace so zachovávaním alebo s obnovou demokratického poriadku, s organizovaním činností na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia, so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a verejného poriadku a iné činnosti. Je oprávnená ukladať úlohy iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej pôsobnosti.

V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu bezpečnostná rada okresu:

 • koordinuje činnosť okresných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,
 • vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
 • plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom a obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Bezpečnostná rada