Krízové plánovanie

Krízové plánovanie je o príprave a koordináciopatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej moci, hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie. 

Plány preventívnych opatrení sú o včasnom varovaní obyvateľstva. Ide o vytváranizásob, distribúciu potravín, liekov a energie potrebných pre prekonanie následkov očakávanej krízy. Súčasťou týchto plánov je aj vzdelávanie obyvateľstva. Príkladmi takýchto plánov sú: 

 • dokumentácia varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
 • monitorovanie územia
 • plány zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany
 • plány ochrany krmovín, potravín a vody
 • plány regulácie pohybu osôb a zabezpečenia jódovej profylaxie (v prípade havárie atómovej elektrárne)

Plány pre obdobie vzniku a eskalácie krízy sú o: 

 • výdaji ochranných prostriedkov
 • evakuácii obyvateľstva či zvierat
 •  ukrytí
 • povodňových opatreniach
 • hygienickej a špeciálnej očisty terénu
 • budovách a materiáloch 
 • dozimetrickom zabezpečovaní (v prípade havárie atómovej elektrárne)
 • ochrane dôležitých objektov, kultúrnych pamiatok a ďalších hodnôt

Plány opatrení pre obnovu a rekonštrukciu sú

 • plány obnovy jednotlivých objektov (energetické zdroje a siete)
 • plány obnovy  informačných sietí
 • rekonštrukcie komunikačných uzlov a celého dopravného systému
 • plány pre obnovu priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. 

V rámci týchto plánov sa využívajú odhady strát, odhady a vyhodnocovanie predpokladaných materiálových potrieb, plány vyslobodzovania, poskytovania prvej lekárskej pomoci, plány zabezpečenia núdzového ubytovania, núdzového zásobovania, stravovania a ošatenia postihnutého obyvateľstva.

Krízové plánovanie