Stavebná fakulta STU

Stavebná fakulta STU v Bratislave so svojimi 19-timi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

Katedra vodného hospodárstva krajiny (KVHK) sa zaoberá hospodárením s vodnými zdrojmi v krajine a malými vodnými nádržami a ich optimalizáciou, rieši obnovu a ochranu krajiny z vodohospodárskeho hľadiska, interakciu zmeny klímy a využívania územia a vodným režimom s dôrazom na extrémy odtoku, revitalizáciu a úpravu tokov, manažment povodí pre protipovodňovú a protieróznu ochranu;

Katedra zdravotného a enviromentálneho inžinierstva (KZEI) rieší ochranu kvality vodných zdrojov a ich využívania a v oblasti hydrauliky stokových systémov. Venuje sa aj hydrológii urbanizovaných území a degradácie organických látok v skládkach.

Katedra kovových a drevených konštrukcií (KKDK) a katedra stavebnej mechaniky (KSME) pôsobia v oblasti oceľových a drevených konštrukcií nielen na bežné návrhové situácie ale aj mimoriadne, ako napr. požiar, výbuch, seizmicita.

Katedra geotechniky (KGTE) prinašá vedomoctí v oblasti inžinierskej geológie, zosuvov a stability svahov a zemných konštrukcií, bezpečnosťou priehrad a hodnotení seizmicity.

Katedra hydrotechniky (KHTE) sa venuje hydraulike otvorených korýt, prúdenia v pórovitom prostredí, problematike prelomových vĺn havárií vodných diel, odkalísk  a prietrží hrádzí.

SF STU zároveň disponuje laboratórnym vybavením, softvérmi vlastného vývoja a špeciálnymi komerčnými softvérmi pre návrh, testovanie, diagnostiku konštrukcií, sústav a opatrení v krajine za extrémnych situácií a bezpečnosti zemných konštrukcií odkalísk, priehrad a hrádzí. .

Stavebná fakulta STU