Stavebná fakulta STU

Stavebná fakulta STU v Bratislave so svojimi 19-timi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

V kontexte civilnej ochrany a krízového riadenia sa venuje vzdelávaniu a vedecko-výskumnej činnosti v niekoľkých dotknutých oblastiach rizík . Na pôde fakulty sa riešili a riešia viaceré európske projekty (napr. COCT, 5., 6. a 7. Rámcový program EÚ, projekty Medzinárodného hydrologického programu UNESCO), ako domáce projekty  (VEGA, KEGA, APVV, štrukturálne fondy EÚ). Jednotlivé katedry sa podľa svojho zamerania špecializujú na konkrétne oblasti (vrátane rizík s nimi spojených), konkrétne:

  • Katedra vodného hospodárstva krajiny (KVHK) sa zaoberá hospodárením s vodnými zdrojmi v krajine a malými vodnými nádržami a ich optimalizáciou, rieši obnovu a ochranu krajiny z vodohospodárskeho hľadiska, interakciu zmeny klímy a využívania územia a vodným režimom s dôrazom na extrémy odtoku, revitalizáciu a úpravu tokov, manažment povodí pre protipovodňovú a protieróznu ochranu;
  • Katedra zdravotného a enviromentálneho inžinierstva (KZEI) sa venuje oblasti ochrany kvality vodných zdrojov a ich využívania, oblasti hydrauliky stokových systémov, hydrológie urbanizovaných území, degradácie organických látok v skládkach odpadu;
  • Katedra kovových a drevených konštrukcií (KKDK) a katedra stavebnej mechaniky (KSME) pôsobia v oblasti oceľových a drevených konštrukcií nielen na bežné návrhové situácie ale aj mimoriadne, ako napr. požiar, výbuch, seizmicita. Okrem toho katedry zabezpečujú aj školenia pre odbornú verejnosť v danej problematike;
  • Katedra geotechniky (KGTE) pôsobí v oblasti inžinierskej geológie, zosuvov a stability svahov a zemných konštrukcií, bezpečnosťou priehrad a hodnotení seizmicity;
  • Katedra hydrotechniky (KHTE) sa venuje hydraulike otvorených korýt, prúdenia v pórovitom prostredí, problematike prelomových vĺn havárií vodných diel, odkalísk  a prietrží hrádzí;
  • Laboratórne zariadenie sa zaoberá experimentálnym meraním zaťaženia vetrom budov a konštrukcií.

SF STU zároveň zabezpečuje vedecko-výskumnú činnosť v oblasti extrémnych situácií a zaťažení vodných stavieb, stavebných konštrukcií pozemných a priemyselných stavieb. Jej kolektívy disponujú laboratórnym vybavením, softvérmi vlastného vývoja a špeciálnymi komerčnými softvérmi pre návrh, testovanie, diagnostiku konštrukcií, sústav a opatrení v krajine za extrémnych situácií a bezpečnosti zemných konštrukcií odkalísk, priehrad a hrádzí. K dispozícií majú technické aj personálne kapacity potrebné na riešenie úloh zameraných na prevenciu, výskum a obnovu.

Stavebná fakulta STU