Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je verejnou univerzitou, poskytujúcou okrem kvalitného vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe.

Univerzita ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied. Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB.

Centrum krízového riadenia

Výstupom projektu „Centrum excelentnosti – vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj je Centrum krízového riadenia (CEKR), ktoré je v súčasnosti súčasťou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

CEKR popri tom, že umožňuje odborníkom z dotknutých oblastí využívanie analytických, monitorovacích a prognostických činností centra, predstavuje jedinečnú možnosť stať sa súčasťou systému krízového riadenia pri riešení rôznych typov krízových situácií a javov ohrozujúcich životy, zdravie a majetok občanov mesta, regiónu či samotného VÚC, kde si odborníci civilnej ochrany a krízového riadenia môžu vyskúšať nasimulovať rôzne typy krízových situácií a v spolupráci s vedeckými pracovníkmi centra monitorovať a súčasne vyhodnocovať a analyzovať najvhodnejšie procesné postupy pri eliminácii rizikových javov.

Z pohľadu technologických kapacít CEKR disponuje systémom procesného riadenia krízových situácií – KRIMA Emergency Enterprise Manager; a systémom jednotného simulačného prostredia – VR-Forces. Bližšie informácie: CEKR a na UMB DSL.

Realizuje takisto:

  • Výskum digitálnych platforiem a spoločnosti, výskum kybernetického priestoru a spoločnosti;
  • Simulačný systém pre tvorbu scenárov krízového manažmentu a prípadová štúdia: nehoda s hromadným postihnutím osôb;
  • Výskum v oblasti odolnosti na úrovni miest a regiónov, prípadne krajín, analýza faktorov odolnosti, výskum metodiky analyzovania, hodnotenie a budovania odolných miest a regiónov.
Univerzita Mateja Bela