Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici je základateľom Centra excelentnosti krízového riadenia (CEKR) v rámci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

CEKR umožňuje odborníkom využívanie analytických, monitorovacích a prognostických činností centra, predstavuje jedinečnú možnosť stať sa súčasťou systému krízového riadenia pri riešení rôznych typov krízových situácií a javov ohrozujúcich životy, zdravie a majetok občanov mesta, regiónu či samotného VÚC, kde si odborníci civilnej ochrany a krízového riadenia môžu vyskúšať nasimulovať rôzne typy krízových situácií a v spolupráci s vedeckými pracovníkmi centra monitorovať a súčasne vyhodnocovať a analyzovať najvhodnejšie procesné postupy pri eliminácii rizikových javov.

Z pohľadu technologických kapacít CEKR disponuje systémom procesného riadenia krízových situácií – KRIMA Emergency Enterprise Manager; a systémom jednotného simulačného prostredia – VR-Forces. Bližšie informácie: CEKR a na UMB DSL.

Realizuje takisto:

Výskum digitálnych platforiem a spoločnosti, výskum kybernetického priestoru a spoločnosti;

Simulačný systém pre tvorbu scenárov krízového manažmentu a prípadová štúdia: nehoda s hromadným postihnutím osôb;

Výskum v oblasti odolnosti na úrovni miest a regiónov, prípadne krajín, analýza faktorov odolnosti, výskum metodiky analyzovania, hodnotenie a budovania odolných miest a regiónov.

Univerzita Mateja Bela