Cvičenie o úniku rádioaktívnych látok

V Trnavskom kraji sa v roku 2018 uskutočnilo súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie s názvom „DROZD 2018“. Cvičenia bolo o činnosti orgánov krízového riadenia, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok.

Precvičovali sa vzájomné väzby a reakcie krízových štábov na úrovni kraja, okresov a vybraných obcí kraja Trnava, ako aj praktická činnosť vybraných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, dotknutých inštitúcií a záchranných zložiek a JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach.

V rámci cvičenia sa konala aj praktická ukážka činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených oblastí v okolí jadrového zariadenia. Precvičovala sa aj kontrola kontaminácie dopravných prostriedkov a osôb rádioaktívnymi látkami. Takéto cvičenia sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia na to, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie precvičili postupy a činnosti, ktoré  by realizovali vo svojej pôsobnosti.

Autor: Mgr. Igor Janšák, Vedúci OKR OU Senica

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok