Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok

V Trnavskom kraji sa dňa 25.10.2018 uskutočnilo súčinnostné viacstupňové havarijné cvičenie pod názvom „DROZD 2018“. Obsahom cvičenia bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov, prevádzkovateľa JZ, základných zložiek integrovaného záchranného systému a vybraných obcí a objektov pri vzniku mimoriadnej udalosti následkom havárie JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach spojenej s únikom rádioaktívnych látok.

Precvičili a preverili sa vzájomné väzby a reakcie krízových štábov na úrovni kraja, okresov a vybraných obcí kraja Trnava, ako aj praktická činnosť vybraných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, dotknutých inštitúcií, záchranných zložiek a JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach. V rámci cvičenia sa vykonala aj praktická ukážka činnosti kontrolného stanovišťa pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených oblastí v okolí jadrového zariadenia. Ukážku vykonali, pod dohľadom členov krízových štábov Okresných úradov Senica a Skalica, členovia Spoločnej jednotky civilnej ochrany zriadenej pod SČ ÚS Senica v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru. Precvičili si kontrolu kontaminácie dopravných prostriedkov a  osôb rádioaktívnymi látkami, hygienickú očistu osôb a vedenie evidencie osôb a dopravných prostriedkov, ktorí prešli kontrolným stanovišťom, v ktorom  taktiež zabezpečovali zdravotnú službu.

Takéto cvičenia sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia k tomu, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie precvičili postupy a činnosti, ktoré  by realizovali vo svojej pôsobnosti.

Autor: Mgr. Igor Janšák, Vedúci OKR OU Senica

Cvičenie CO „DROZD“ – únik rádioaktívnych látok