Prečo R-plán

Primárnym cieľom projektu je sieťovanie aktérov civilnej ochrany pre aplikáciu aktualizovaného a harmonizovaného prístupu hodnotenia rizík v troch slovenských a troch českých regiónoch.

Aktivity spočívajú v troch základných oblastiach.

  • (1)Prvou je príprava nástrojov a metód. Predovšetkým metodika pre hodnotenie rizík na národnej úrovni, jej rozpracovanie na regionálnu úroveň ako aj ďalšie dokumenty pre harmonizáciu manažmentu rizík na cieľovom území.
  • (2)Druhou je sieťovanie aktérov, ktoré spočíva vo vytvorení spoločnej platformy podporujúcej vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií.
  • (3)Treťou oblasťou je odborná príprava umožňujúca implementáciu vytvorených nástrojov.

V oblasti reakcie na krízové situácie existuje spolupráca medzi SK a CZ na národnej a aj regionálnej úrovni. V oblasti prevencie bol identifikovaný priestor na zlepšenie a to predovšetkým zavedením a zosúladením procesu hodnotenia rizík.

Takto sa vytvoria predpoklady pre udržateľnosť a rozvoj ďalšej spolupráce v tejto oblasti.

R-PLAN_prehlad