Ako analyzovať riziká hrozieb?

Zámerom je sumarizácia hrozieb, ich analýza, ohodnotenie a zoradenie podľa významnosti, čím sa vytvoria predpoklady pre účinné ošetrenie rizík a to prostredníctvom posúdenia rizík pre územie SR. Riziká sú rozdelené podľa ich významu. Stanovujú sa hrozby, pre ktoré budú v pláne ochrany obyvateľstva SR prijaté návrhy opatrení na ich zníženie a postupy a činnosti pri odstraňovaní následkov.

Pripravená metodika odkazuje na historické dáta mimoriadnych udalostí, ktoré boli použité ako prachové hodnoty pre stanovenie jednotlivých koeficientov merania rizikovosti každej hrozby. Následne bude aktualizovaný Register hrozieb Slovenskej republiky v kontexte civilnej ochrany obyvateľstva.

Národná metodika môže byť základom aj regionálneho vyhodnocovania a analýzy rizík  ale bude sa odlišovať najmä vo veľkosti a rozsahoch hodnotiacich kritérií.

Cieľom regionálnej metodiky na úrovni krajov je vytvorenie regionálneho/krajského posúdenia hrozieb a následné prijatie opatrení a postupov. Regionálne posúdenia rizík majú za úlohu identifikovať aj hrozby, ktoré na celonárodnej úrovni nebudú mať významné (katastrofálne) následky, ale v rámci regiónu majú potenciál značne ohroziť život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

Identifikované kľúčové regionálne hrozby budú zanalyzované aj pohľadu ich cezhraničný presah a dopad. Táto čiastočná metodika bude realizovaná na partnerskej baze.

Čiže ide o zjednotenie cezhraničných postupov manažmentu rizík ako aj činnosti vzájomnej  pomoci pri aktivácií týchto hrozieb. Zároveň spoločné výstupy cezhraničného územia budú zdrojom pre tvorbu krízových plánov intervencie a znižovania dopadu nebezpečenstiev s cezhraničných účinkom.

Ponúkame pre starostov, primátorov a krízových manažérov ministerstiev krátky postúp hodnotenia vybraných rizík.