Vieme, aká je čistota ovzdušia?

  • Čo znamená monitorovanie ovzdušia?
  • Môže nekvalitné ovzdušie ohroziť naše zdravie a životy?
  • Sú ľudia informovaní o čistote ovdzušia?

Čisté ovzdušia je súčasťou priaznivého a zdravého životné prostredie, pričom za dobrú kvalitu ovzdušia je považovaná úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitované hodnoty.

O tom aké sú stanovené a potrebné limity na zabránenie, predchádzanie alebo zníženie rizikovosti poškodenia zdravia obyvateľov alebo prostredia, v ktorom žijeme sa dozvieme v rozhovore s pánom RNDr. Martinom Kremlerom, ktorý je vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia v rámci Slovenského hydrometeorologického ústavu.

 

Vieme, aká je čistota ovzdušia?