Dve potravinové banky založilo krízové riadenie OÚ v Liptovskom Mikuláši

Na prvom rokovaní Krízového štábu okresného úradu v súvislosti s hromadným prílevom utečencov z Ukrajiny z dôvodu ozbrojeného konfliktu bola v spolupráci s mestami, obcami a SČK ÚS Liptovský Mikuláš  založená koordinovaná humanitárna materiálna a potravinová pomoc v okrese Liptovský Mikuláš . Na rokovaní bol nastavený systém verejných zbierok samospráv v okrese. Sklad humanitárnej pomoci po dohode s primátormi miest a starostami obcí bol zriadení v priestoroch SČK ÚS Liptovský Mikuláš a v požiarnej zbrojnici v Liptovskej Kokave. „Pomoc sa rozváža do ubytovacích zariadení v obciach a odídenci sa môžu tiež sami zásobovať z bank pomoci“, doplňuje Marta Kollárová, vedúca odboru krízového riadenia OÚ.

Ľudia utekajúci z Ukrajiny pred vojnou nachádzajú bezpečie aj v liptovských obciach. Výdatne pomáhajú samosprávy, SČK ÚS Liptovský Mikuláš, Komunitná nadácia Liptov, cirkevné zbory a dobrovoľníci. Za účelom čo najefektívnejšej pomoci pre utečencov sa uskutočnilo pracovné rokovanie so všetkými zainteresovanými zložkami vrátane dobrovoľníkov, ktorého cieľom bola výmena skúseností a návrhy ďalších postupov. Z tohto stretnutia vznikla myšlienka založiť transparentný účet, z ktorého sa budú poskytovať potravinové šeky pre utečencov na zakúpenie si potravín dennej potreby.

Odídencov prichýlili v rodinných domoch, ubytovacích zariadeniach, internátoch, telocvičniach v mestách a obciach okresu. Odbor krízového riadenia okresného úradu zriadil za pomoci starostov obcí Bobrovec, Hybe a Východná 120 lôžok núdzového ubytovania a ďalších 120 lôžok v internátoch stredných odborných škôl na základe príkazu prednostu okresného úardu. Pri prijímaní  utečencov do núdzového ubytovania sa s každým vykoná rozhovor, ktorého cieľom je zistiť s akým statusom prichádzajú, či okres je pre nich len miestom na oddych pri ďalšom transporte alebo plánujú ostať v okrese. „Podľa zistených skutočností pracujeme s  každou rodinou utečencov individuálne“.

Počas núdzového ubytovania utečencov zamestnanci odboru krízového riadenia spolupracujú s SČK ÚS Liptovský Mikuláš, organizáciami a dobrovoľníkmi pri zabezpečovaní nielen strednodobého ubytovania ale aj poskytovaní pomoci pri vybavovaní si žiadostí hmotnej núdze na ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši, zabezpečení transportu z núdzového ubytovania v spolupráci s SČK ÚS Liptovský Mikuláš a lokálnymi dopravcami ale aj pri sprevádzaní na lekárske vyšetrenia, resp. do nemocnice. V rámci spolupráce s miestnou štátnou správou a samosprávou odbor krízového riadenia požiadal ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši o vyfiltrovanie voľných pracovných miest vhodných pre Ukrajincov a rozposlal na všetky samosprávy v okrese, aby mohli informovať utečencov ubytovaných vo svojich mestách a obciach. Na požiadanie Liptovskej nemocnice s poliklinikou odbor krízového riadenia v spolupráci so samosprávou vykonal prieskum medzi ubytovanými utečencami či sa nachádzajú medzi nimi osoby so zdravotníckym vzdelaním (ošetrovateľ, sestrička, lekár), ktorí by chceli pracovať v Liptovskej nemocnici s poliklinikou. Po vzájomnej dohode LNsP príjme uchádzača z radov utečencov do zamestnania. V prípade, že uchádzač (utečenec z Ukrajiny) neovláda cudzí jazyk (slovenský jazyk), nemocnica po prijatí do zamestnania zabezpečí účasť v jazykovom kurze.

Dobrovoľníci v  kultúre z „Diery do sveta“ v spolupráci s YMCA Slovensko organizujú pre utečencov komunitné stretnutia, v rámci ktorých prebieha výučba slovenského jazyka, kultúrne programy ako aj premietanie filmov a rozprávok v ukrajinskom jazyku.

odídencov

Dve potravinové banky založilo krízové riadenie OÚ v Liptovskom Mikuláši