Zdravotná služba

Záchranná zdravotná služba Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú operačné stredisko a koordináciu záchrannej zdravotnej služby. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR a pôsobí v osmých krajoch a zabezpečujú: zabezpečuje príjem tiesňového

Vodná záchranná služba

Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža (VZS SČK) je osobitnou zložkou Slovenského Červeného kríža (SČK) a na území Slovenskej republiky (SR), ktorá sa zaoberá už viac ako 30 rokov činnosťami súvisiacimi so záchranou na vode. VZS SČK je riadnym členom

Horská záchranná služba

Horská záchranná služba

Horská služba vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí. Konkrétne v oblastiach Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry vykonáva nasledovné činnosti: organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri

Banská záchranná služba

Banská záchranná služba (BZSl) je jednou z troch záchranných zložiek pre potreby riešenia a prevencie závažných priemyselných havárií.  Banská záchranná služba plní aj určené úlohy na úseku havarijnej prevencie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Poskytovanie

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor je jednou z hlavných zložiek integrovaného záchranného systému, ktorý sa podieľa na personálnom zabezpečení úloh civilnej ochrany. Základné úlohy Hasičského a záchranného zboru: plnenie úloh štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, osobitne pri vykonávaní štátneho

Veda pre bezpečnosť

Veda pre bezpečnosť

  Veda pre bezpečnosť Simulačné softvéry pre riadenie procesov prípravy pre potenciálne mimoriadne udalosti, laserové technológie pre detekciu a kvantifikovanie nebezpečných chemických látok, či počítačové riešenia pre monitoring a registráciu havarijných udalosti v priemyselných ohrozovateľoch alebo v strategickej infraštruktúre sú