Obranná stratégia

Obranná stratégia Slovenskej republiky Stratégia bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27. januára 2021 ako zásadný strategický dokument, ktorý určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej obrany. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, Charty OSN, medzinárodných zmlúv a dohôd a strategických dokumentov

Stratégia vnútornej bezpečnosti

Stratégia vnútornej bezpečnosti  Vývoj vnútornej bezpečnosti Slovenska je v rozhodujúcej miere ovplyvňovaný jej zahraničnou bezpečnostnou politikou. Integrálnou súčasťou zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky sú najmä dobré susedské vzťahy  a  zintenzívnenie politicko – vojenskej spolupráce. Vnútorná bezpečnosť štátu je frekventovane používaná v

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky Zásadným strategickým dokumentom v oblasti bezpečnosti štátu je Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (2021). Z hľadiska krízového riadenia a civilnej ochrany medzi strategické bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky podľa tohto dokumentu patrí: efektívne krízové riadenie štátu a komplexný prístup k bezpečnosti; odolnosť

Zelená kniha pre ochranu kritickej infraštruktúry  

Zelená kniha o Európskom programe pre ochranu kritickej infraštruktúry   Problematika Zelenej knihy vychádza z myšlienky identifikácie konkrétnych objektov kritickej infraštruktúry (Critical Infrastructure „CI“) v takom rozsahu, aby bolo možné v prípade ohrozenia, porušenia alebo odstránenia objektov kritickej infraštruktúry včas predísť

Mechanizmus Európskej Únie v oblasti civilnej ochrany

Mechanizmus Európskej Únie v oblasti civilnej ochrany (Union Civil Protection Mechanism – UCPM) Mechanizmus bol prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady  1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 so zameraním na podporu rýchlej a účinnej operačnej spolupráce medzi vnútroštátnymi  útvarmi civilnej ochrany.

Programové dokumenty v oblasti civilnej ochrany

Programové dokumenty v oblasti civilnej ochrany Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007 v Článku 196 Hlava XXIII upravuje oblasť civilnej ochrany nsledovne: Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom zlepšiť efektívnosť systémov na predchádzanie

Medzinárodné humanitárne právo

Medzinárodné humanitárne právo

Medzinárodné humanitárne právo Medzinárodné humanitárne právo (MHP), niekedy nazývané aj vojnové právo alebo právo ozbrojených konfliktov, či humanitárne právo, je najstaršou súčasťou medzinárodného práva verejného. Jeho pramene nájdeme predovšetkým v medzinárodných konvenciách, dohovoroch,  zmluvách, medzinárodných zvykoch uznaných všeobecnou praxou, všeobecných