Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Rezortný vedeckovýskumný ústav je príspevkovou organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia. Zabezpečuje geologický výskum a prieskum územia Slovenskej republiky, tvorbu informačného systému v geológii ako súčasti štátneho informačného systému, registráciu a evidenciu činností súvisiacich s

Migračný úrad

Migračný úrad je odborným útvarom Ministerstva vnútra SR na úseku azylu, integrácie azylantov a  cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Migračný úrad postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle, v ktorom je premietnutý najmä Ženevský dohovor

Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť

Štátny geologický ústav

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Poznáte geologické mapovanie? Vedeckovýskumný ústav zabezpečuje  systematického geologického výskumu a prieskumu územia Slovenska. Ústav zároveň realizuje tvorbu informačného systému v geológii, ako aj sprístupňovanie výsledkov geologických prác. Na stránke geologické www.geology.sk nájdete ústrednú geologickú knižnicu Slovenska,

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK SR)

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK SR)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností a jeho hlavnou úlohou je štátna správa a odborný dozor  v rezorte geodézie, kartografie a katastra. Na úseku geodézie a

Kontrolné chemické laboratóriá

Kontrolné chemické laboratóriá Svojou činnosťou a odborným zameraním spadajú Kontrolné chemické laboratóriá  (KCHL) pod Integrovaný záchranný systém. KCHL riešia najmä otázky odborného zabezpečenia ochrany obyvateľstva pre prípady nebezpečných látok s dôrazom na vykonávanie expertnej, výskumnej, rozborovej a kontrolnej činnosti a

Hydrometeorologický úrad

Hydrometeorologický úrad

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd. Popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí

Štatistický úrad

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) zbiera demografické a sociálno-ekonomické údaje o obyvateľoch. Registruje objekty, ako aj samotných ohrozovateľov v rámci civilnej ochrany obyvateľstva. Môže poskytovať dáta k tvorbe vrstvových a priestorových údajov. Disponuje údajmi ohľadom Registra právnických osôb, podnikateľov a