Migračný úrad MV SR

Migračný úrad MV SR Migračný úrad je odborným útvarom Ministerstva vnútra SR na úseku azylu, integrácie azylantov a  cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, ako aj na úseku dokumentaristiky a  zahraničnej spolupráce v týchto oblastiach. Migračný úrad je prvostupňový správny

Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť

Hydrometeorologický úrad

Hydrometeorologický úrad

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd. Popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí

Štatistický úrad

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) zbiera demografické a sociálno-ekonomické údaje o obyvateľoch. Registruje objekty, ako aj samotných ohrozovateľov v rámci civilnej ochrany obyvateľstva. Môže poskytovať dáta k tvorbe vrstvových a priestorových údajov. Disponuje údajmi ohľadom Registra právnických osôb, podnikateľov a

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa podieľa na prevencii závažných priemyselných havárií, spravuje informačné systémy v oblasti životného prostredia a plní vybrané úlohy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, ako aj integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Informačné systémy (IS)