Humanitárna pomoc Slovenskej republiky

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme na zdraví, zmierniť utrpenie a obnoviť základné životné podmienky ľudí po vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmierňovať ich dlhodobo trvajúce následky a predchádzať ich vzniku

Humanitárna pomoc Európskej únie

Humanitárna pomoc Európskej únie Politika Spoločenstva v oblasti humanitárnej pomoci sa riadi nariadením Rady (ES)  č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci, v ktorom sa ustanovujú hlavné ciele humanitárnej pomoci Okrem operácií na zmiernenie následkov sa civilná ochrana

Medzinárodné humanitárne právo

Medzinárodné humanitárne právo

Medzinárodné humanitárne právo Medzinárodné humanitárne právo (MHP), niekedy nazývané aj vojnové právo alebo právo ozbrojených konfliktov, či humanitárne právo, je najstaršou súčasťou medzinárodného práva verejného. Jeho pramene nájdeme predovšetkým v medzinárodných konvenciách, dohovoroch,  zmluvách, medzinárodných zvykoch uznaných všeobecnou praxou, všeobecných