Organizácia a riadenie civilnej ochrany okresnými úradmi

Organizácia a riadenie civilnej ochrany okresnými úradmi Štruktúra riadenia civilnej ochrany je zosúladená so štruktúrou ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy v horizontálnej i vertikálnej línii. 1.9.2007 bola zlúčením Úradu civilnej ochrany a Úradu krízového manažmentu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Organizácia a riadenie civilnej ochrany Vývoj civilnej ochrany obyvateľstva je  vo všeobecnosti významne ovplyvňovaný prijímaním a novelizovaním aktuálnych právnych predpisov. V podmienkach SR to boli najmä predpisy v oblasti integrovaného záchranného systému, krízového riadenia, horskej záchrannej služby, ktoré významne ovlyvnili organizačné

Orgány krízového riadenia

Orgány krízového riadenia 1. Bezpečnostná rada (BR) Slovenskej republiky  – predsedom BR je predseda vlády, podpredsedom je podpredseda vlády, poverený predsedom Bezpečnostnej rady. Okrem predsedu a podpredsedu BR sú jej ďalšími členmi: minister financií minister obrany minister vnútra minister zahraničných

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) je v prvom rade gestorom riadenia a kontroly obrany štátu, medzi jeho ďalšie úlohy však patrí aj obranné plánovanie či riadenie a kontrola ozbrojených síl. Kľúčovou hrozbou, reakcia na ktorú je v plnej kompetencii rezortu obrany,  je vojenské

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)

V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydáva MŽP SR každoročne Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike, ktoré informujú o stave životného prostredia, príčinách a následkoch tohto stavu, trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) je zodpovedné za rozpracovanie a zabezpečovanie úloh v oblasti prípravy zdravotníctva na krízové či mimoriadne situácie, s tým, že kľúčovou hrozbou, za ktorú priamo zodpovedá, je hromadná nákaza osôb (epidémia), avšak rezort je napríklad zodpovedný, v spolupráci

Odbory krízového riadenia OÚ

Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany sú zriadené v pôsobnosti 78 okresných úradov na Slovensku s tým, že každý z nich zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, riadenia štátu v krízových