Krízové štáby

Krízové štáby Ústredný krízový štáb – jeho predsedom je minister vnútra SR – v období krízovej situácie: koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, krízových štábov a ďalších zložiek, spolupracuje s Bezpečnostnou radou SR pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie,

Sekcia krízového riadenia

Sekcia krízového riadenia MV SR  Sekcia riadi výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany, a to v spolupráci s inými ministerstvami, orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním. Zároveň koordinuje, organizuje

Bezpečnostná rada

Orgány krízového riadenia Bezpečnostná rada (BR) Slovenskej republiky  – predsedom BR je predseda vlády, podpredsedom je podpredseda vlády, poverený predsedom Bezpečnostnej rady. Okrem predsedu a podpredsedu BR sú jej ďalšími členmi: minister financií, minister obrany, minister vnútra, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister hospodárstva, minister

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) je v prvom rade gestorom riadenia a kontroly obrany štátu. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí obranné plánovanie či riadenie a kontrola ozbrojených síl. Kľúčovou hrozbou, reakcia na ktorú je v plnej kompetencii rezortu obrany,  je vojenské napadnutie štátu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPaRV SR) tvorí stratégie a aplikuje opatrenia najmä v oblasti ohrozenia rizikom sucha a povodňami, poškodenia slovenských lesov a pôdy či hromadných nákaz živočíchov a rastlín. Prírodné a technologické hrozby predstavujú riziko najmä pre potenciálne narušenie

Ministerstvo životného prostredia

V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydáva MŽP SR každoročne Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike, ktoré informujú o stave životného prostredia, príčinách a následkoch tohto stavu, trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) je zodpovedné za zabezpečovanie úloh v oblasti prípravy zdravotníctva na krízové situácie, s tým, že kľúčovou hrozbou, za ktorú priamo zodpovedá, je hromadná nákaza osôb (epidémia). Rezort zdravotníctva zodpovedá aj za realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie,

Odbory krízového riadenia OÚ

Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany sú zriadené v pôsobnosti 78 okresných úradov na Slovensku s tým, že každý z nich zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, riadenia štátu v krízových