ERCC a PROCIV

ERCC a PROCIVI V záujme zvýšenia úrovne pripravenosti a reakcií na katastrofy Komisia EÚ vytvorila a riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré je komunikačným a koordinačným centrom dostupným pre aktérov civilnej ochrany. K dodatočným nástrojom patria: Spoločný systém

rescEU

rescEU Rozhodnutím Európskej únie č. 2019/420 bolo okrem iného ustanovené  „rescEU“, ako dodatočné  zoskupenie kapacít  pre poskytovanie pomoci v situáciách, v ktorých existujúce vnútroštátne kapacity, ani kapacity vopred poskytnuté krajinami EÚ do Európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany, nie sú

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky Koordinátorom a realizátorom poskytovania oficiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje aktivity spojené  s humanitárnou pomocou najmä prostredníctvom sekcie krízového riadenia. Významným krokom v rozvoji systému

Humanitárna pomoc Európskej únie

Humanitárna pomoc Európskej únie

Humanitárna pomoc Európskej únie Politika Spoločenstva v oblasti humanitárnej pomoci sa riadi nariadením Rady (ES)  č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci, v ktorom sa ustanovujú hlavné ciele humanitárnej pomoci Spoločenstva tretím krajinám. V tomto kontexte sa termín

Obranná stratégia Slovenskej republiky

Obranná stratégia Slovenskej republiky Stratégia bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27. januára 2021 ako zásadný strategický dokument, ktorý určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej obrany. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, Charty OSN, medzinárodných zmlúv a dohôd a strategických dokumentov

Stratégia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky

Stratégia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky Vývoj vnútornej bezpečnosti Slovenskej je v rozhodujúcej miere ovplyvňovaný jej zahraničnou bezpečnostnou politikou. Integrálnou súčasťou zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky sú najmä dobré susedské vzťahy  a  zintenzívnenie politicko – vojenskej spolupráce. Vnútorná bezpečnosť štátu je frekventovane

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky Zásadným strategickým dokumentom v oblasti bezpečnosti štátu je Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky /2021/. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a legislatívy, zo spojeneckých a ďalších medzinárodných politických a zmluvných záväzkov Slovenskej republiky, osobitne z Charty Organizácie Spojených