Bezpečnostná rada

Orgány krízového riadenia Bezpečnostná rada (BR) Slovenskej republiky  – predsedom BR je predseda vlády, podpredsedom je podpredseda vlády, poverený predsedom Bezpečnostnej rady. Okrem predsedu a podpredsedu BR sú jej ďalšími členmi: minister financií, minister obrany, minister vnútra, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister hospodárstva, minister

Zákon o krízovom riadení

Zákon  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu Zákonom o krízovom riadení sa upravuje organizácia krízového riadenia a riadenie krízových situácií vrátane riadiacich činností, analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrození, plánovania, prijímania preventívnych opatrení. Prípady

Zákon o bezpečnosti v čase vojny

Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  Ústavný zákon (č. 227/2002 Z.z.) definuje krízové situáciu ako obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto

ERCC a PROCIV

ERCC a PROCIVI V záujme zvýšenia úrovne pripravenosti a reakcií na katastrofy Komisia EÚ vytvorila a riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré je komunikačným a koordinačným centrom dostupným pre aktérov civilnej ochrany. K dodatočným nástrojom patria: Spoločný systém

rescEU

rescEU Rozhodnutím Európskej únie č. 2019/420 bolo okrem iného ustanovené  „rescEU“, ako dodatočné  zoskupenie kapacít  pre poskytovanie pomoci v situáciách, v ktorých existujúce vnútroštátne kapacity, ani kapacity vopred poskytnuté krajinami EÚ do Európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany, nie sú

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme na zdraví, zmierniť utrpenie a obnoviť základné životné podmienky ľudí po vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmierňovať ich dlhodobo trvajúce následky a predchádzať ich vzniku

Humanitárna pomoc Európskej únie

Humanitárna pomoc Európskej únie Politika Spoločenstva v oblasti humanitárnej pomoci sa riadi nariadením Rady (ES)  č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci, v ktorom sa ustanovujú hlavné ciele humanitárnej pomoci Okrem operácií na zmiernenie následkov sa civilná ochrana