Zákon o krízovom riadení

Zákon  o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu Zákonom o krízovom riadení sa upravuje organizácia krízového riadenia a riadenie krízových situácií vrátane riadiacich činností, analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík a ohrození, plánovania, prijímania preventívnych opatrení. Prípady

Zákon o bezpečnosti v čase vojny

Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  Ústavný zákon (č. 227/2002 Z.z.) definuje krízové situáciu ako obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto

ERCC a PROCIV

ERCC a PROCIVI V záujme zvýšenia úrovne pripravenosti a reakcií na katastrofy Komisia EÚ vytvorila a riadi Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré je komunikačným a koordinačným centrom dostupným pre aktérov civilnej ochrany. K dodatočným nástrojom patria: Spoločný systém

rescEU

rescEU Rozhodnutím Európskej únie č. 2019/420 bolo okrem iného ustanovené  „rescEU“, ako dodatočné  zoskupenie kapacít  pre poskytovanie pomoci v situáciách, v ktorých existujúce vnútroštátne kapacity, ani kapacity vopred poskytnuté krajinami EÚ do Európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany, nie sú

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky

Humanitárna pomoc Slovenskej republiky Humanitárna pomoc je prejavom solidarity s ľuďmi v núdzi s cieľom zamedziť stratám na životoch a ujme na zdraví, zmierniť utrpenie a obnoviť základné životné podmienky ľudí po vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj zmierňovať ich dlhodobo trvajúce následky a predchádzať ich vzniku

Humanitárna pomoc Európskej únie

Humanitárna pomoc Európskej únie Politika Spoločenstva v oblasti humanitárnej pomoci sa riadi nariadením Rady (ES)  č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci, v ktorom sa ustanovujú hlavné ciele humanitárnej pomoci Okrem operácií na zmiernenie následkov sa civilná ochrana

Obranná stratégia

Obranná stratégia Slovenskej republiky Stratégia bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27. januára 2021 ako zásadný strategický dokument, ktorý určuje základné prístupy Slovenskej republiky k zabezpečovaniu svojej obrany. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, Charty OSN, medzinárodných zmlúv a dohôd a strategických dokumentov